Πίνακες Διάρθρωσης Εκπαίδευσης

Πίνακες Διάρθρωσης Εκπαίδευσης

Διάρθρωση του 1ου κύκλου

Περιλαμβάνονται 7 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 2 εντατικά τριήμερα των 24 ωρών, από Παρασκευή έως Κυριακή και 1 εντατικό πενθήμερο των 40 ωρών, από Παρασκευή έως Τρίτη στη Σαμοθράκη. Στα 3 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριημέρων και του πενθημέρου. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 1ου κύκλου αντιστοιχεί σε 200 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 60 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Πίνακας Διάρθρωσης του 1ου κύκλου

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εισαγωγή στον 1ο κύκλο, εισαγωγή στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

Πραγματοποίηση εργαστηρίων ενσυναίσθησης και θεραπευτικών αποκρίσεων

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Θεραπευτικές συνθήκες, 19 προτάσεις, εισαγωγή στη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής.

Πραγματοποίηση εργαστηρίων ενσυναίσθησης και θεραπευτικών αποκρίσεων

3η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Θεραπευτικές συνθήκες, Προσωποκεντρική και άλλες προσεγγίσεις

Συμμετοχή σε σχετικά role playing και βιωματικά εργαστήρια της ενότητας

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Πένθος και απώλεια

Παράδοση εργασίας για τις θεραπευτικές συνθήκες

5η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία, αυθεντικότητα - όρια

Έναρξη εργαστηρίων Συμβουλευτικής

6η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Αναζήτηση και επαφή με το παιδί μέσα μας

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις

7η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Διεργασία της ομάδας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, παράδοση εργασίας: γραπτά σχόλια μιας συμβουλευτικής συνεδρίας

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Θεωρία Προσωπικότητας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, προετοιμασία για αυτοαξιολογήσεις

9η Συνάντηση

Πενθήμερο από Παρασκευή έως Τρίτη

Αυτοαξιολογήσεις

Διαδικασία προφορικής αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης στην ομάδα

       
       

10η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Κλείσιμο του κύκλου,

Θεωρία Προσωπικότητας και Θεραπείας.

Παράδοση της εργασίας της γραπτής αυτοαξιολόγησης

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Περιλαμβάνονται 7 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 2 εντατικά τριήμερα των 24 ωρών, από Παρασκευή έως Κυριακή και 1 εντατικό πενθήμερο των 40 ωρών, από Παρασκευή έως Τρίτη στη Σαμοθράκη. Στα 3 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριημέρων και του πενθημέρου. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 2ου κύκλου αντιστοιχεί σε 200 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 60 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

 

 

 Πίνακας Διάρθρωσης του 2ου κύκλου

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Θεωρία Προσωπικότητας και Θεραπείας

Παράδοση της εργασίας:

Θεωρία Προσωπικότητας της PCA, εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοδιαγνωστική και προβολικά τεστ

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία, έναρξη πρακτικής με πελάτες

3η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδιαγνωστική, Ψυχοσωματική και PCA

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια με την ενότητα

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εξαρτήσεις και συνεξάρτηση

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία, παράδοση της εργασίας:

ΨΨΨ και PCA

5η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοφυσιολογία, ψυχοφαρμακολογία

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία

6η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Εφαρμογές της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής σε διάφορα πλαίσια και οργανισμούς, σύγκριση PCA με άλλες προσεγγίσεις

Σχετικές με την ενότητα  παρουσιάσεις ειδικού ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευόμενους, ομαδική εποπτεία

7η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Διαχείριση κρίσης, ανάγκη παραπομπής πελάτη σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία

 

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Προετοιμασία για τις αυτοαξιολογήσεις, επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία

 

9η Συνάντηση

Πενθήμερο από Παρασκευή έως Τρίτη

Αυτοαξιολογήσεις

Διαδικασία προφορικής αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης στην ομάδα

10η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Κλείσιμο 2ου κύκλου,

Συγγραφή Μελέτης Περίπτωσης

Παράδοση της εργασίας της γραπτής αυτοαξιολόγησης

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Περιλαμβάνονται 8 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 1 εντατικό τριήμερο των 20 ωρών, από Παρασκευή έως Κυριακή, 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο των 16 ωρών και 1 εντατικό πενθήμερο 36 ωρών. Στα 3 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των Συναντήσεων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 3ου κύκλου αντιστοιχεί σε 204 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 60 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 74 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. 

Πίνακας Διάρθρωσης του 3ου κύκλου

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας, Εποπτεία

Ασκήσεις και εργαστήρια ομαδική εποπτεία

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Το παιδί, το παιχνίδι και η οικογένεια, Θεωρίες Προσωπικότητας και παιχνίδι, 8 βασικές αρχές της Axline

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

ομαδική εποπτεία

3η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας, Εποπτεία

Παράδοση εργασιών:

α) ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητας του παιδιού, β) Οι 8 βασικές αρχές της CCPT.

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, οι 8 βασικές αρχές της Axline στο σχολείο, Ψυχική υγεία, ψυχοσωματική, διαταραχές, 7 δεξιότητες του Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή, 4 στάδια της CCPT

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή, ομαδική εποπτεία

5η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας, Εποπτεία

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων του Προσωποκεντρικού Οικογενειακού και Παιδοκεντρικού θεραπευτή

6η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Πένθος και απώλεια και παιδί, οικογενειακή θεραπεία, Νευροψυχολογία του εμβρύου και του παιδιού, προβολικά τεστ, filial therapy

Παράδοση εργασιών:

α) ο ρόλος του play therapy στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητας του παιδιού, β) Οι 7 δεξιότητες του Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή.

Έναρξη εργαστηρίων Play Therapy,.

7η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εφαρμογές της Οικογενειοκεντρικής θεραπείας και της Παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας

Ασκήσεις και εργαστήρια, ομαδική εποπτεία

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Παρουσιάσεις ειδικού ενδιαφέροντος εφαρμογών της CCPT και της FCT

Ασκήσεις και εργαστήρια, ομαδική εποπτεία

9η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

παρουσιάσεις Proposal Case Study

Ομαδική εποπτεία

10η Συνάντηση

Πενθήμερο από Παρασκευή έως Τρήτη

Αυτοαξιολογήσεις

Συνολική αξιολόγηση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του εαυτού και του προγράμματος, παράδοση Διπλωματικής εργασίας Μελέτης Περίπτωσης

Αυτόνομη

Συνάντηση

Εξειδίκευσης

Σαββατοκύριακο

Οικογενειοκεντρική θεραπεία και

Προσωποκεντρική Play Therapy

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια με την ενότητα

Διάρθρωση του 4ου κύκλου

Περιλαμβάνονται 4 Σαββατοκύριακα των 20 ωρών, 5 εντατικά τετραήμερα των 30 ωρών, από Παρασκευή έως Δευτέρα. Στα 5 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τετραημέρων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 4ου κύκλου αντιστοιχεί σε 230 εκπαιδευτικές ώρες ( + 120 ώρες συμμετοχής στη διευκόλυνση Εντατικών Ομάδων Συνάντησης). Αυτές μοιράζονται σε 90 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

 Πίνακας Διάρθρωσης του 4ου κύκλου

 

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Φιλοσοφικές & Επιστημολογικές Βάσεις της PCA & Ψυχοθεραπευτική πρακτική

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων-

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοφυσιολογία, Ψυχοφαρμακολογία & PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων-

3η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Σώμα, Σεξουαλικότητα, Προσωπικότητα, Ψυχοσωματική & Ψυχοθεραπεία- Μια ολιστική προσέγγιση

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοθεραπεία με παιδιά, Οικογένειες & Ζευγάρια στην PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

5η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Ψυχοδιαγνωστική & PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

6η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Σοβαρή Ψυχοπαθολογία & PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

7η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Η παρουσία του PCA θεραπευτή ως πλήρως λειτουργικό πρόσωπο & επαγγελματικό ήθος & δεοντολογία

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εφαρμογές της PCA & Εποπτεία

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

9η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Τελική Αυτό-αξιολόγηση & Συνολική Αξιολόγηση του Προγράμματος

Proposal Case Study τελικής Διπλωματικής Εργασίας

Log in