Events List 1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία


 Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε θεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση που δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Έτσι, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις έχετε τη δυνατότητα να εξασκηθείτε σε Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Η έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη δίνεται και μέσω των ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, εξάσκησης και εποπτείας. Τελικός στόχος είναι να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένα εφόδια για μία επιτυχημένη και αξιόπιστη επαγγελματική άσκηση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε διάφορα πεδία. Το πρόγραμμα επομένως ενδιαφέρει όλους εσάς που επιδιώκετε να γίνετε επαγγελματίες θεραπευτικοί σύμβουλοι. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 κύκλους – στάδια και τουλάχιστον 950 ώρες συνολικής εκπαίδευσης. Για τη μετάβαση στο 2οστάδιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, ομοίως και για τη μετάβαση στο 3ο στάδιο, η ολοκλήρωση του 2ου σταδίου. 


Στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης (200 ώρες) οι σπουδαστές παρακολουθούν το πρόγραμμα «Συμβουλευτική & Δεξιότητες Συμβουλευτικής». Εξετάζεται η θεωρία και οι εφαρμογές των κύριων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική και παρέχεται εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής. Η έµφαση δίνεται στις βασικές αρχές και μεθόδους της συμβουλευτικής, όπως αυτές εφαρμόζονται σε πληθώρα πλαισίων και περιστατικών. 

Επίσης οι σπουδαστές εμβαθύνουν στις μεθόδους και αρχές των θεωρητικών μοντέλων, αναπτύσσουν τις δεξιότητες συμβουλευτικής, ενισχύουν την αυτογνωσία, και εξοικειώνονται με διάφορα θέματα ψυχικής υγείας-ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής.
Αναλυτικότερα αυτό το πρόγραµµα στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, από τη µια, να βιώσουν και να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής καθώς και τις σηµαντικές διαστάσεις και εφαρμογές της, ενώ συγχρόνως, να εκτεθούν και να ασκηθούν στις βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Το πρώτο µέρος του προγράμματος (Εισαγωγή στη Συμβουλευτική) εισάγει τους σπουδαστές στη βασική θεωρία της Συμβουλευτικής και στις βασικές αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, που αφορούν στην παραγωγικότερη επικοινωνία του επαγγελματία µε άτοµα ή µε οµάδες. Η εκπαίδευση βοηθά στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τους μηχανισμούς και τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής επικοινωνίας. Το δεύτερο µερος αφορά τη βιωματική εκπαίδευση και έχει δύο βασικούς σκοπούς που επιδιώκονται παράλληλα:
1. Ο πρώτος αφορά στην προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών, η οποία καλλιεργείται µε την συμμετοχή τους σε µικρές οµάδες συνάντησης.
2. Ο δεύτερος σχετίζεται µε την ανακάλυψη από πλευράς του σπουδαστή, του αποτελεσματικότερου τρόπου εφαρμογής της Συμβουλευτικής στο δικό του επαγγελµατικό χώρο. Τούτο αναπτύσσεται µε πολλαπλά εργαστήρια συμβουλευτικών δεξιοτήτων.

«Το πρόγραµµα αναπτύσσει εξαιρετικές ικανότητες συμβουλευτικής που μπορούν να εφαρμοστούν σε µια σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων»

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα µε ποικίλα ενδιαφέροντα που ασκούν διάφορα επαγγέλματα όπως π.χ. 

 • • Άτοµα που σκοπεύουν να ασκήσουν το επάγγελµα του Σύμβουλου-Θεραπευτή
 • • Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που θέλουν να μάθουν πως να δημιουργούν το ευνοϊκότερο δυνατό κλίµα, ώστε να αναπτυχθεί το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών τους. Η τάξη είναι η σημαντικότερη εστία μαθησιακής επικοινωνίας. 
 • • Επαγγελματίες υγείας όπως γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές κτλ. που θα βρουν ότι πέντε λεπτά προσεκτικής και υπεύθυνης ακρόασης θα δώσουν στον άρρωστο τη θετική εμπειρία ότι ακούστηκε και έγινε κατανοητός. Το γεγονός αυτό και µόνο αρκεί για να εξασφαλίσει την αρχική συνεργασία του. 
 • • Άτοµα που εργάζονται Συμβουλευτικά σε μεγάλους οργανισμούς όπως κοινωνικοί λειτουργοί ή κληρικοί που χρειάζεται να ασκηθούν στο να στηρίζουν και να ενδυναμώνουν αποτελεσματικότερα όσους χρειάζονται τη βοήθεια τους. 
 • • Υπευθύνους προσωπικού και επιχειρήσεων που επιθυµούν να εκμεταλλευτούν την ευεργετική επιρροή της προσωπικής ανάπτυξης και της ενσυναισθητικής ακρόασης στην παραγωγικότητα των υφισταμένων τους. Η σωστή συμβουλευτική πρακτική και επικοινωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αρµονικότερη συνεργασία µε συναδέλφους ή/και µε ανώτερα στελέχη. 
 • • Άτοµα που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους αντίληψη, ευαισθησία και δεξιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Διαπροσωπικές Σχέσεις ( 70 ώρες) 
Εξετάζονται διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς αυτοί οι παράγοντες µας επηρεάζουν τώρα ή και µας έχουν επηρεάσει στο παρελθόν στο να επικοινωνούµε αποτελεσματικά.
2. Δεξιότητες Συμβουλευτικής ( 70 ώρες) 
Εξερευνώνται και αναπτύσσονται ικανότητες σχετικές µε τη Συμβουλευτική επικοινωνία όπως: παρακολούθηση, ενεργή ακρόαση, ανταπόκριση, ενσυναίσθηση, αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης του άλλου, στήριξη, καθορισµός και επιλογή των στόχων και των τρόπων για την επίτευξή τους.
3. Θεωρία Συμβουλευτικής ( 60 ώρες) 
• Προσωποκεντρική Θεωρία. 
• Επαγγελµατικά Θέµατα στη Συμβουλευτική. Δεοντολογία 
• Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. 
Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση και εποπτεία, και audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. 
Η αξιολόγηση όλων των παραπάνω ενοτήτων γίνεται µέσω δύο γραπτών εργασιών που παραδίδονται στα µέσα και στο τέλος 1ου κύκλου του προγράμματος.


Στο 2ο κύκλο της εκπαίδευσης (200 ώρες) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην συμβουλευτική. Χρησιμοποιούν ανώτερες δεξιότητες συμβουλευτικής και συνθέτουν τις γνώσεις από τα θεωρητικά μοντέλα. Αναπτύσσουν την ικανότητα να εργάζονται με διαφορετικούς πληθυσμούς, σε ποικιλία πλαισίων. Κάνουν κλινική πρακτική και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση.

Ο 2ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει στην ανάπτυξη προσωποκεντρικών συμβουλευτικών και ψυχοθεραπευτικών ικανοτήτων στους σπουδαστές του, με κυριότερες:
1. Την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ταυτότητας του συμβούλου-ψυχοθεραπευτή.
2. Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων για τη δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων του συμβούλου-ψυχοθεραπευτή.
3. Την ικανότητα άσκησης θεραπευτικής συμβουλευτικής-ψυχοθεραπείας.
4. Την αποτελεσματική χρήση της εποπτείας τους.
5. Την αποτελεσματική χρήση της συμβουλευτικής και σε άλλα επαγγελματικά πεδία.


Στον 3ο κύκλο της εκπαίδευσης (200 ώρες) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην συμβουλευτική, αλλά και εξειδικεύονται στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία και την προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία. Συνεχίζουν την κλινική πρακτική με παιδιά και οικογένειες και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση.

Ο 3ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει ο εκπαιδευόμενος να αναπτύξει την ταυτότητά του μέσα στο επάγγελμα που διάλεξε, όπως π.χ. Πώς κατανοεί το επάγγελμα του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή & προσωποκερντρικού οικογενειακού θεραπευτή; Τη θέση του για διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών σε διαφορετικούς θεσμούς, την κατανόηση και αφομοίωση των όρων της δεοντολογίας.


Ατομικές συνεδρίες σε ανεξάρτητους επαγγελματίες για προσωπική ανάπτυξη-αυτογνωσία-ψυχοθεραπεία. Οι ατομικές αυτές συνεδρίες (τουλάχιστον 40 ώρες) πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του 3ου κύκλου Εκπαίδευσης & 150 συνολικά. 
Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική (τουλάχιστον 160 ώρες + τουλάχιστον 40 εποπτεία). Εποπτευόμενη συμβουλευτική δουλειά με πελάτες και συναφείς δραστηριότητες σε κατάλληλα πλαίσια. Προβλέπεται συμμετοχή σε ομάδα εσωτερικής εποπτείας. Χρειάζεται επίσης και συνεργασία με εξωτερικό επόπτη σε τακτά χρονικά διαστήματα (επιπλέον 1 ώρα για κάθε 5 ατομικές συνεδρίες περίπου).


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το πρόγραµµα  απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και σε βάθος εκπαίδευση στη συμβουλευτική, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης στον τομέα της συμβουλευτικής ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο. Ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και τους κώδικες δεοντολογίας και κατευθύνσεις των σχετικών επαγγελματικών συλλόγων. Ενδιαφέρει επομένως όσους επιθυμούν να εργαστούν ως επαγγελματίες σύμβουλοι σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ημερομηνία Έναρξης: 10-2020

Διάρκεια πλήρους Προγράμματος: 3 ή 4 Έτη με την πρακτική,(1 + 1 έτη, δυο αυτόνομοι κύκλοι, 24 μήνες) + 3ος κύκλος εξειδίκευσης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής, στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία & την προσωποκενρική οικογενειακή θεραπεία & στα προβολικά τεστ, στα πλαίσια της πρακτικής. 

Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος: Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Ηµέρες Διδασκαλίας: Σαββατοκύριακα

Ημερομηνίες Συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας:

Τύπος Προγράμματος: Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adult learning).(Ειδικό μειωμένο κόστος για Εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 200 χιλιομέτρων)

Διαθέσιµες Θέσεις: 15


 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Ψυχολογία ή σε άλλη Ανθρωπιστική Επιστήμη είναι απαραίτητο για υποψηφίους που επιθυμούν τον τίτλο του Ψυχοθεραπευτή. Πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο δίπλωμα είναι απαραίτητο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ. Συμβούλους).
 • Ηλικία άνω του 23ου έτους.
 • Επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής κτλ είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.
 • Το επαγγελματικό ενδιαφέρον άσκησης της Συμβουλευτικής Θεραπευτικής ή της  εφαρμογής της Συμβουλευτικής στο επάγγελμα του υποψηφίου είναι απαραίτητο.
 • Ικανότητα ανάγνωσης Αγγλικής βιβλιογραφίας ειναι απαραίτητη.
 • Σε προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι καλούνται να υποστηρίξουν την ικανότητα τους να παρακολουθούν μετεκπαίδευση  ανώτερου επιπέδου, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτουν ωριμότητα, εμπειρία ζωής και ετοιμότητα για προσωπική ανάπτυξη.
 • Επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών συναντήσεων (Σαββατοκύριακα) πριν την έναρξη του προγράμματος.
 • Ο 1ος κύκλος της εκπαίδευσης είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε ενήλικα επιθυμεί να εφαρμόσει βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής στον προσωπικό και επαγγελματικό τοµέα. Τον δεύτερο κύκλο μπορούν να το παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ή επαγγελματίες κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών, επιστημών της υγείας, παιδαγωγικών ή άλλου συναφούς κλάδου που επιδιώκουν καριέρα στη συμβουλευτική. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και επαγγελματίες άλλων κλάδων ή μη πτυχιούχοι σε περιορισμένο αριθμό, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία, κατά την κρίση του ακαδημαϊκού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσωπική και ακαδημαϊκή ωριμότητα και να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το Certificate του πρώτου κύκλου (ή άλλου αντίστοιχου προγράμματος κατά την κρίση του ακαδημαϊκού συμβουλίου). Για τη μετάβαση στο 2ο κύκλο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο 1ος.
 • Γενικά η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από άλλα ιδρύματα είναι εφικτή, αλλά υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και είναι περιορισμένη. Δεν μπορεί να μεταφερθεί προηγούμενη κλινική πρακτική ή ατομικές συνεδρίες, καθώς είναι υποχρεωτικό να γίνονται ταυτόχρονα με την εκπαίδευση για να επιτυγχάνεται κατάλληλη σύνδεση του βιώματος με τη θεωρία και την επαγγελματική πρακτική. Η ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται με την εκπλήρωση όλων των ακαδημαϊκών και άλλων υποχρεώσεων και προϋποθέσεων.

Η ολοκλήρωση των κύκλων του προγράμματος οδηγεί:

Ο πρώτος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Counselling & Counselling Skills

Ο 2ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Person-centred Counselling

Ο 3ος κύκλος μαζί με την πρακτική οδηγεί στην απόκτηση του Professional Diploma in Person-centred Counselling & Psychotherapy, in CCPT & in FCT

Και δίνει:
Mερική ή πλήρη κάλυψη των προϋποθέσεων: για εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, για την απονομή του Certificate of Counselling του European Association for Counselling, καθώς επίσης και για τον τίτλο του Προσωποκεντρικού Ψυχοθεραπευτή του European Psychotherapy Association, μέσω του Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy & CounsellingTherapies, Counselling and Psychotherapy (NEAPCEPC).

Last modified onΚυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 17:35

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in